Home Latest News PTET 2014, Jai Narain Vyas University Jodhpur